Opšti uslovi poslovanja

Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga i naručivanja naših
proizvoda, pažljivo pročitate sledeće Opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i Pravilnik o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik). Svaka poseta našoj internet stranici (u daljem tekstu: internet stranica ) znači da ste ove Opšte uslove i Pravilnik pročitali i da se sa njima slažete u celosti. Ukoliko oni za Vas nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naše usluge, niti sajt.
As Dom Plus internet stranica Vam omogućava korišćenje naših usluga i sadržaja u potpunosti prema Opštim uslovima navedenim u daljem tekstu, i svakim daljim pristupom internet straniciwww.asdomplus.rs smatra se da ste se sa njima
saglasni i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za lične (nekomercijalne) potrebe.
Ovi Opšti uslovi poslovanja imaju svojstvo ugovora između:
As Dom Plus, gvožđara
Svakog pojedinačnog korisnika sajta (u daljem tekstu Korisnik ili Kupac).

Primena
Član 1
Na ugovorni odnos između As Dom Plus-a i Korisnika primenjuju se isključivo dole navedena pravila i uslovi u verziji koja se objavljuje na internet stranici www.asdomplus.rs i koja važi u trenutku poručivanja.
Supsidijarno, na ugovorni odnos se primenjuju i drugi relevantni propisi R. Srbije
(Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima i dr.) osim ako šta drugo nije ugovoreno ovim Opštim uslovima.
Ove Opšte uslove za potrebe svoje online-porudžbine Korisnik može sačuvati na svoj računar i/ili ih odštampati.

Ugovorne Strane
Član 2
Ugovorna strana Korisnika je As Dom Plus , gvožđara.

Zaključenje ugovora
Član 3
Korisnik putem Internet stranice koju daje As Dom Plus -u porudžbinu za kupovinu proizvoda (u daljem tekstu: roba) dostavljajući fotografije u elektronskom obliku i lične podatke. Klikom na link „Poruči“ Korisnik predaje obavezujuću ponudu za
zaključenje ugovora.
Pre konačne predaje porudžbine, Korisnik svoje dostavljene podatke može u bilo kom trenutku pregledati i/ili izmeniti, uočiti eventualne greške pri unosu, te ih
ispraviti pre konačne potvrde porudžbine klikom na link „Poruči“. Svaki dalji zahtevi Korisnika posle predaje porudžbine su isključeni.
Ugovor je zaključen kada As Dom Plus potvrdi Korisniku prijem porudžbine na adresu elektronske pošte Korisnika.

Cena
Član 4
Roba se isporučuje po cenama važećim na dan predaje porudžbine od strane
Korisnika, a koje su navedene na internet stranici www.asdomplus.rs
Ukupna cena za robu sastoji se od vrednosti porudžbine u koju je uračunat porez na
dodatu vrednost.
Cena isporuke robe je navedena u korpi Vaše porudžbine a u skladu sa cenovnikom kurirske službe.

Prava Korisnika na odustanak od ugovora
Član 5
Potrošač ima pravo na odustanak od ugovora najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. 
Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
7) isporuke robe čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;
8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
9) isporuke zapečaćene robe, koja je otpečaćena nakon isporuke;
Potrošač i trgovac imaju i sva druga prava i obaveze u vezi odustanka od ugovora sabrazno čl.33-36. Zakona o zaštiit potrošača,
Obrazac zahteva za odustajanje od ugovora nalazi se na internet stranici trgovca pod oznakom izjava za odustanak od ugovora na daljinu

Dostava i isporuka
Član 6
Dostava odnosno isporuka robe na kućnu ili drugu odgovarajuću adresu obavlja se posredstvom kurirske službe, a prema odredbama navedenim na internet stranici
www.asdomplus.rs za svaku pojedinu porudžbinu, osim ako između As Dom Plus -a i Korisnika nije nešto drugo ugovoreno.
Vreme potrebno za dostavu je navedeno unapred u postupku poručivanja. U slučaju kašnjenja sa isporukom, Korisnik nema pravo na naknadu štete, osim ako je
kašnjenje prouzrokovano krajnjom nepažnjom ili namerom As Dom Plus- a.
U slučaju da Korisnik ne preuzme robu, As Dom Plus zadržava pravo u celosti da namiri potraživanje na osnovu pružene usluge, kao i opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. As Dom Plus u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe.

Plaćanje
Član 7
Poručenu robu Korisnik plaća pouzećem, uplatnicom na žiro račun.

Pravo svojine na robi
Član 8
Roba ostaje u svojini As Dom Plus -a sve do potpunog plaćanja celokupne cene za robu
iz konkretne porudžbine.

Odgovornost za saobraznost robe

Član 9
Roba nije saobrazna ugovoru ako ne odgovara tehničkim normama za razvijanje i
obradu digitalnih fotografija.
Korisnik je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti
uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije u roku od osam
dana po prijemu robe, u suprotnom, gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.
Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena.
Kod opravdanih reklamacija Korisnik ima pravo da zahteva da nesaobraznost robe
As Dom Plus otkloni zamenom. Ako zamena nije moguća, As Dom Plus će Korisniku umanjiti ukupni iznos cene za manljivu robu u visini jedinične cene usluge za određenu vrstu robe.
Reklamacija se može podneti elektronskim putem internet stranice www.asdomplus.rs, ili usmeno na zapisnik na navedenoj adresi As Dom Plus -a.
Umesto zahteva za odgovarajuće umanjenje cene iz st. 4 ovog člana, Korisnik može
zahtevati raskid ugovora, osim ako je nesaobraznost robe neznatna.

Odgovornost za štetu
Član 10
As Dom Plus odgovara za štete na robi do trenutka njene isporuke.
As Dom Plus će nastojati da usluge koje pruža budu uvek dostupne, međutim usled okolnosti koje spadaju u redovno održavanje sistema ili servera može doći do nemogućnosti pristupa aplikaciji. As Dom Plus neće odgovarati za eventualne štete nastale povodom toga.

Zaštita podataka i Pravilnik o privatnosti
Član 11
Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci, koji su potrebni za realizaciju porudžbine i arhiviranje, sačuvaju na nosače podataka. Korisnik je
upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i koriste u svrhe realizacije porudžbine i obaveštavanja Korisnika o proizvodnom asortimanu i uslugama As Dom Plus -a.
As Dom Plus sa svim podacima postupa poverljivo i iste prenosi kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe. As Dom Plus ne obelodanjuje, neprosleđuje, niti na bilo koji drugi način dostavlja lične podatke Korisnika trećim licima.
Više informacija o načinu na koji As Dom Plus postupa sa podacima Korisnika videti u posebnom Pravilniku o privatnosti koji je dostupan na internet stranici www.asdomplus.rs
Korisnik ima pravo opozvati svoju saglasnost za preduzimanje radnji iz stava 1. i 2.
ovog člana u svako doba sa budućim učinkom. As Dom Plus se u slučaju opoziva
obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan.
As Dom Plus ne odgovara za gubitak podataka Korisnika predanih prilikom poručivanja robe, osim u slučaju namere ili grube nepažnje. Korisnik vodi računa za posedovanje kopija podataka koje je prilikom porudžbine predao As Dom Plus -u na obradu.
As Dom Plus ne osigurava podatke koje je dostavio Korisnik. Robu koju je Korisnik
u okviru porudžbine predao As Dom Plus -u brišu se na 10 dana sa korisničkog naloga po predaji poruždbine.

Pravo intelektualne svojine i kazneni propisi
Član 12
Korisnik je odgovoran za sadržaje predate robe. Kod svih porudžbina koje Korisnik preda As Dom Plus -u pretpostavlja se da Korisnik ima sva potrebna prava intelektualne svojine, kao i druga prava u pogledu sadržaja iz porudžbina (uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava, žig i dr.).
Korisnik je isključivo odgovoran za sve posledice koje nastanu zbog mogućih
povreda, te je obavezan da As Dom Plus oslobodi bilo kakve odgovornosti, ili naknadi
bilo kakvu štetu ili troškove, u slučaju povrede tih prava intelektualne svojine i drugih
prava na predatim sadržajima.
As Dom Plus zadržava pravo da odbije tj. ne prihvati porudžbinu, ako nađe za shodno da je sadržaj porudžbine neprimeren ili iz bilo kojih drugih razloga neprihvatljiv, a o
čemu će blagovremeno obavestiti Korisnika.

Završne odredbe
Član 13
As Dom Plus može menjati ove Opšte uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali pravila i uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.
Mesto ispunjenja svih obaveza iz ugovornog odnosa je sedište As Dom Plus -a.
Ukoliko pojedine odredbe ugovora sa Korisnikom postanu u celosti ili delimično ništave, to neće uticati na pravnu valjanost preostalih odredbi ugovora.
U slučaju pravnih sporova u vezi sa ovim ugovornim odnosom primenjuje se
zakonodavstvo Republike Srbije.
Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice koji nastanu iz ili u vezi sa ovim ugovorom rešavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, sporovi će se rešavati pred mesno i stvarno nadležnim sudom u R. Srbiji.

U slučaju bilo kojih pitanja i dodatnih informacija obratite nam se na adresi
www.asdomplus.rs
Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.