Pravilnik o privatnosti
As Dom Plus, gvožđara (u daljem tekstu: As Dom Plus ili Rukovalac podataka), u obavljanju svoje delatnosti prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika poštujući sve relevantne zakone i propise. Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših korisnika (kupaca) predstavlja prioritet As Dom Plus -a.
Vaša privatnost je važna, zato Vas molimo da pažljivo pročitate ove informacije. Koristeći se internet stranicom www.asdomplus.rs i dajući svoje lične podatke,
pristajete na postupanje sa podacima u skladu s ovim Pravilnikom o privatnosti (u
daljem tekstu: Pravilnik) i Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi; oba dokumenta dostupna na internet stranici www.asdomplus.rs ), koje zajedno čine jedinstvena pravila o postupanju sa ličnim podacima.

Prikupljanje i obrada podataka

Kada Korisnik poseti i koristi našu internet stranicu www.asdomplus.rs (u daljem tekstu: internet stranica) u svrhe upoznavanja sa našom ponudom ili poručivanja
naših proizvoda, kao i kada Korisnik komunicira sa nama (putem elektronske pošte), As Dom Plus prikuplja određene lične podatke Korisnika, podatke na koji način As Dom Plus može kontaktirati Korisnika, kao i određene tehničke podatke.
Uopšteno govoreći, As Dom Plus po automatizmu prikuplja tehničke podatke o načinu na koji Korisnik koristi internet stranicu i aplikaciju, i podatke ponašanja koji nam omogućavaju da razumemo kako na Korisnike deluju proizvodni asortiman i usluge As Dom Plus -a. Ovi podaci su nam dostupni putem usluga treće strane, kao što je Google Analytics.
Kada Korisnik poseti internet stranicu, As Dom Plus prikuplja i privremeno pohranjuje na serveru određene lične podatke Korisnika, kao što je OAuth token koji se koristi za identifikaciju veze. Ovi lični podaci se nakon prestanka koíišćenja internet stranice brišu.
Osim navedenog, lične podatke As Dom Plus samo onda obrađuje ako lične podatke Korisnik preda dobrovoljno, npr. prilikom registracije, prilikom proučivanja i prihvata porudžbina, vezano za ispunjenje porudžbina i isporuke robe, prihvata i odgovora na piitanja, raspisivanja nagradnih igara i promocija ili online prijava. Redovno, lični podaci koji se traže od Korisnika, a u svíhe primanja porudžbine, njene realizacije isporuke robe, su: ime, prezime, željena adresa za isporuku robe, broj telefona i e- mail.
U slučaju odbijanja davanja traženih ličnih podataka, As Dom Plus neće biti u
mogućnosti obraditi Vašu porudžbinu niti na drugi način ispuniti Vaše zahteve.

Korišćenje ličnih podataka korisnika

As Dom Plus koristi lične podatke isključivo u gore navedene svrhe. Samo ako je Korisnik na to izričito pristao As Dom Plus će lične podatke Korisnika koristiti i za ankete vezane za svoj proizvodni asortiman i marketinške svrhe. Pretpostavlja se da je Korisnik dao izričitu saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka u navedene svrhe u trenutku predaje porudžbine.
Korisnik može opozvati svoju saglasnost u svakom trenutku putem internet stranice
www.asdomplus.rs . As Dom Plus se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno
brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan, u kom slučaju As Dom Plus ima pravo da naplati svoje potraživanje.
Bez izričitog dopuštenja Korisnika As Dom Plus neće dostavljati njegove podatke trećim licima. As Dom Plus lične podatke Korisnika dostavlja kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe.
As Dom Plus će lične podatke Korisnika dostaviti nadležnim dížavnim organima samo ako to zahtevaju prinudni propisi i uz obrazložen zahtev/nalog.
Naši zaposleni su upoznati sa obavezom zaštite ličnih podataka Korisnika, kao i sa obavezom pridržavanja i postupanja u skladu sa propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka.

Zaštita podataka

As Dom Plus koristi brojne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci Korisnika zaštitili od gubitka,
uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Naše mere tehničke zaštite konstantno se unapređuju u skladu s tehnološkim razvojem.

Prava korisnika

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012, u daljem tekstu: ZZPL), Korisnik ima pravo da zahteva da mu As Dom Plus pruži obaveštenje o obradi njegovih ličnih podataka (čl. 19.), pravo da zahteva od As Dom Plus -a da mu stavi na uvid lične podatke koji se na njega odnose (čl. 20.) i pravo da od As Dom Plus -a zahteva kopiju ličnih podataka koji se na njega odnose (čl. 21.).
Nadalje, Korisnik ima pravo da od As Dom Plus -a zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje ličnih podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade (st. 1. čl. 22.ZZPL).
Ograničenja od prava navedenih u stavu 1. ovog odeljka (,,Prava Korisnika”) su izričito navedena čl. 23. ZZPL-a, a koja se, između ostalog, odnose na radnje sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela, zatim ugrožavanje
privatnosti ili važnog interesa lica, posebno život, zdravlje i fizički integritet i dr.

U slučaju da Korisnik smatra da je neko od njegovih prava ugroženo, može podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.
Molimo Vas da nas bez odlaganja kontaktirate radi ispravke bilo kakve greške u
prikupljenim podacima koji se odnose na Vas. Stojimo Vam u svakom trenutku na
raspolaganju za Vaše píimedbe, pitanja ili zapažanja, te nas slobodno kontaktirajte u
vezi ovog Pravilnika o privatnosti putem internet stranice www.asdomplus.rs
Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata